VPS一键测速脚本

2020年2月26日 1337点热度 1人点赞 0条评论

买来VPS一般首先就是测试速度,自己手上的VPS也不少了,记录一下,常用的几个:

1、以前最多的就是秋水逸冰的脚本了。

作者网址:https://teddysun.com/444.html

使用方法:
命令1:

wget -qO- bench.sh | bash

或者

curl -Lso- bench.sh | bash

命令2:

wget -qO- 86.re/bench.sh | bash

或者

curl -so- 86.re/bench.sh | bash


2、这个比较适合国内。

作者网址:https://github.com/ernisn/superspeed
可选三网,也可单独选电信、联通或者移动。
使用方法:

wget -qO- git.io/superspeed.sh | bash

 

xiao

这个人很懒,什么都没留下

文章评论